«سال نيکو» قطعيت سرنگونی رژيم آخوندی و تلاشی جرثومه بنيادگرايی اسلامی در حاکميت – به قلم م. آزاده

201322320421871860303019481

می گويند سالی که نکوست از بهارش پيداست. در شروع سال92 آنچه در درون و بيرون «جمهوری جنايت» و شقاوت آخوندی رخ داد؛ نشان از سالی نيکو داشت. نيکو از بابت قطعيت سرنگونی رژيم آخوندی و تلاشی جرثومه بنيادگرايی اسلامی در حاکميت؛ آن هم در مناسبترين محيط کشت اش يعنی منطقه خاورميانه و در کانونی ترين نقطه اش يعنی در ميهن ما ايران. پيامهای نوروزی خامنه ای و احمدی نژاد بهترين محل بروز وضعيت نظام و مرحله آن بود. خامنه ای در مشهد برای اولين بار، در رابطه با مذاکره با آمريکا گفت: «من خوشبين نيستم به اين اظهارات، اما ”مخالفت هم ندارم “ » اين که ”مخالفت هم ندارم“ را لابلای انبوههارت و پورتهای مدل احمدی نژادی عليه اسراييل و انگليس و آمريکا ساندويچ کرد؛ کمّ قضيه است؛ اين هم که گفت تل آويو و حيفا را باخاک يکسان می کنيم حرف جديدی نيست؛ حتی در مقايسه، پايين دست «قدس از طريق کربلا» در زمان خمينی دجال است. کيفيت؛ اعلام علنی «مخالفت ندارم» در رابطه با مذاکره با آمريکا است که نشان دهنده اوج ضعف و زهوار دررفتگی ولی فقيه و «مذاکره» از قعر جهنم فلاکت و درهم شکستگی در هنگامه بحرانهای لاعلاج است کما اين که ولی فقيه وحشتش از تن دادن به شروط آمريکا در مذاکره را هم نتوانست پنهان کند و گفت: «گاهی پيغام می دهند که ما قصد تغيير نظام اسلامی را نداريم. به ما اينجور ميگن. جواب اينه که ما نگران اين نيستيم که شما قصد تغيير نظام اسلامی را داشته باشيد يا نداشته باشيد. که حال هی اصرار می کنيد که ما اين قصد را نداريم. اونروزی هم که شما قصد تغيير نظام اسلامی را داشتيد و اين را به صراحت اعلام کرديد، هيچ کاری نتوانستيد انجام بديد، بعد از اين هم نخواهيد توانست انجام بديد» … (شبکه خبر رژيم920101). که البته مخاطبين غربی هم در درجه اول همين موافقت با مذاکره را از جانب ولی فقيه به عنوان نقطه ضعف و شکستگی ولايت قاپيدند و همه گفتند ولی فقيه رژيم ايران برای اولين بار صحبت از پذيرش مذاکره کرده است. به رغم يقين به اين که هدف ولی فقيه ارتجاع از اين که با «مذاکرات مخالفتی ندارم» ؛ کشدار کردن مذاکراه برای دستيابی به بمب است؛ ولی بدی هارت و پورت ولايت برای پوشاندن اين ضعف، اين بود که همان زمان که گفت تل آويو و حيفا را باخاک يکسان می کنيم؛ اوباما در اسراييل بود و از قضا موضوع اصلی صحبتهايش در اسراييل بر سر موضوع اتمی رژيم بود که اتومات برای ولی فقيه هزينه را بالا می برد… بنا به گزارش تلويزيون الجزيره انگليسی رئيس جمهور آمريکا در کنفرانس مطبوعاتی خود با نخست وزير اسرائيل، در مورد سياست آمريکا در قبال برنامه اتمی رژيم آخوندی گفت: در برخورد با اين موضوع، سياست آمريکا مهار کردن نيست، بلکه جلوگيری از دستيابی رژيم ايران به سلاح اتمی است و ما به هرکاری که لازم باشد دست خواهيم زد تا مانع دستيابی رژيم ايران به بدترين سلاح دنيا شويم. . اوباما گفت: «سران رژيم ايران بايد فهم کنند که بايد به التزامات بين المللی خود پايبند باشند و در عين حال جامعه بين المللی به افزايش فشار بر رژيم ايران ادامه خواهد داد. آمريکا به مشورت از نزديک با اسراييل در مورد گامهای بعدی ادامه خواهد داد و من تکرار می کنم که همه گزينه ها روی ميز هستند. ما هر کاری که لازم باشد را انجام خواهيم داد تا نگذاريم رژيم ايران به بدترين سلاحهای جهان دست پيدا کند» (تلويزيون الجزيره انگليسي911230). البته همان طور که قابل پيش بينی بود افکار عمومی جهان و به تبع آن همه ناظران و کارشناسان؛ سياست اوباما را در قبال رژيم ايران زير سؤال بردند و خواستار اقدامات تعيين کننده و سخت عليه رژيمی شدندکه تنوره کشيدن و جنگ طلبی و آتش افروزی؛ پيام نوروزی ولی فقيهش است! و قطعاً در ته خط نه اوباما و نه هيچ کس ديگر در غرب به رغم مشکلات اقتصادی مرحله يی سرمايه داری؛ نمی تواند به ولی فقيه تخفيف بدهد. چون ولی فقيه تا لحظه آخر از اتمی نمی تواند دست بکشد و به طورواقعی پای هيچ قراردادی هم در اين رابطه نمی تواند بيايد… و به اصطلاح مانور اتمی ولايت در اظهارات نوروزيش جز اين که تنور برخورد نظامی را عليه خودش بتاباند نتيجه ديگری نخواهد داشت.

چالش انتخابات؛ کابوس نقد ولايت
اما مشکل ديگر در پيام ولی فقيه در رابطه با چالش انتخابات و مشخصاً معضل احمدی نژاد بود که برايش کابوس نقد است و يک لحظه هم گريبانش را رها نمی کند… در اين جا حرف بر سر تکه پاره شدن نظام به معنی بی هويت شدن و در نتيجه غيرقابل ارزيابی شدن آن از هر نظر و تبعا در رابطه با بقای نظام است. رفسنجانی از آنجا که نه رقيب خامنه ای است و نه رقيب احمدی نژاد و دقيقاً از آنجا که ستون حفظ نظام ولايت است؛ به درستی روی اين بحران انگشت می گذارد و می گويد: «پيش بينيهای نامه ام به رهبری در سال 88، قدم به قدم در حال وقوع است» و تأکيد می کند: «وضع امروز کشور… بی شباهت به سالهای ابتدايی پس از پايان جنگ نيست» (عصر ايران 920103). البته در اين حرف رفسنجانی يک تفاوت مهم وضعيت کنونی رژيم با روزهای پس از پايان جنگ گفته نشده؛ علتش قطعاً ترس از دشمنانی است که لب مرزند! آن تفاوت هم اين است که اين رژيم غير از صاحب مردگی؛ بيش از 30سال است تمامی ذخاير درون و بيرونش را در جنايت و سبعيت و توطئه مصرف کرده است و اکنون در تنگنای مرگبار يک بحران ساختاری با چالش انتخابات هم مواجه است. اين که می گوييم بحران ساختاری يعنی اين که معلوم نيست ولی فقيه بيچاره پايش را روی کی بايد سفت کند؟ چون جنگ قدرت، تعيين کننده ميزان کاربری و موقعيت افراد است. يعنی مثلاً دعوا و اختلاف بر سر عقايد يا روشها نيست که با راه حل سياسی، بشود با آن، در بهترين شکل تعامل کرد، يا حتی آن را خنثی نگه داشت، يا تحمل کرد. در اين مرحله، رژيم در درجه يی از تخاصم درونی است که وقتی يکی هست که ديگری نباشد. برای فهم اين وضعيت توضيح زياد نياز نيست حرفهای طرفين اين تخاصم خودش به اندازه کافی گوياست و می تواند از آينده رژيم و باندهای اصليش تصوير بدهد. خامنه ای در پيام نوروزيش در تقابل با احمدی نژاد گفت: «آنچه برای رئيس جمهور آينده نياز داريم امتيازهايی است که امروز وجود دارد منهای ضعفهای موجود. رئيس جمهور هر دوره ای بايد امتيازاتی رئيس جمهور قبلی را داشته باشد به اضافه آن که نقاط ضعف آن را هم نداشته باشد». خامنه ای تا حدودی مکانيزمهای مورد نظرش را هم علنی کرد که دست طرف مقابل را از همين الآن ببندد و گفت: «اين که برخی تلاش دارند، بررسی صلاحيتها در انتخابات را به عنوان يک اشکال نظام اسلامی مطرح کنند، سخن غيرفنی و ناشيانه يی است زيرا بررسی صلاحيت کانديداها و عبور آنها از صافيهای قانونی، در دموکراسيهای دنيا وجود دارد». چند جمله بعد هم دموکراسی را بالکل فراموش کرد و با صراحت حکم کرد: «بايد در انتخابات، افرادی حضور يابند که دارای صلاحيتها و حد و اندازه های لازم برای مسئوليت رياست جمهوری باشند».

عبور از مرحله گسل به گسست!
اما مشکل اين است که در برابر اين اظهارات ولی فقيه نظام؛ احمدی نژاد؛ يعنی همه سرمايه گذاری ولی فقيه در تک پايگی نظام؛ حرفهای ديگری دارد که جنس و سنخش؛ به گفته آدمهای خود نظام حتی از جنس «گسل» نيست؛ از جنس «گسست» است. پاسدار هزارتير در پيام نوروزيش رودرروی ولی فقيه ارتجاع گفت: «کشور بايد با تکيه بر اراده ملت اداره شود. کشور متعلق به ملت و ميزان رأی ملت است. انتخابات رياست جمهوری بالاترين نماد مردم سالاری و نقطه اوج آن است… … تصميم گير نهايی ملت است. … همه بايد تابع تصميم ملت باشند… امام… فرمودند که فقط يک رأی دارند و حق انتخاب با ملت است. مقام معظم رهبری نيز فرموده اند که فقط يک رأی دارند و حق انتخاب با ملت است». احمدی نژاد از اين هم فراتر رفت و جنگ را با مقام ولايت رو در رو کرد و گفت: «اين جانب شخصاً نهايت حساسيت را به کار خواهم برد و هم چنان که بارها و بارها به مسئولان استانی و غيراستانی گفته ام از کوچکترين تخلفی اغماض نخواهم کرد». اما قطعاً کشنده تر از همه اين حرفها برای مقام ولايت، اظهارات بهاری پاسدار هزارتير بودکه گفت: «هفت سين ايرانی و رنگ و مشخصات پرچم ايران هم جلوه ای از بهار حقيقی و خواست تاريخی ملت ايران برای رسيدن به بهار است. نوروز يک سرود است، سرود زيبائی. نوروز يک ترانه است، ترانه مهربانی. نوروز يک سروش است، سروش آسمانی. نوروز يک درود است، درود بر بهار انسانی» … (سايت احمدی نژاد30اسفند91)

البته برای اين که راه دور نرويم؛ فقط يک ميان بر کوتاه به داستان مادر طاهره می زنيم که حتماً شما هم به ياد داريد که وقتی پاسدار هزارتير را خامنه ای در سال 84 به عنوان رئيس جمهور نظام از صندوق درآورد؛ مادر طاهره خاطراتش را از زندان و از شکنجه های پاسدار هزارتير نوشت و گفت که احمدی نژاد با نامهای مستعار گلپايگانی و ميرزايی، در کنار لاجوردی و به عنوان شاگرد لاجوردی، حتی مادران مجاهدين را هم در اوين به تخت شکنجه می بست و دست و پا و دندانهای «مادر طاهره» را زير شکنجه شکست، لبهايش را پاره پاره کرد و قبل از بردن او به اتاق شکنجه به نوه 18ماهه مادر وعده داد که مادربزرگ در بازگشت از تخت شکنجه برايش «شکلاتهای قرمز رنگ» می آورد!… .. حتماً کنار هم قرار دادن حرفهای امروز پاسدار هزارتير در مورد بهار و نوروز با شکلات قرمز اهدايی او از زخم شلاق و تازيانه به نوه کوچک مادر، از امکان جمع شدن اين عمق از شقاوت و وقاحت يک جا، برای هرکس که بشنود؛ شگفتی آور است ولی ايجاد سؤال نمی کند. شگفت هم از اين بابت است که وقتی دوران ستمگران به پايان می رسد؛ اين گونه آجرها و زيرساختهايشان به خودزنی و يا بهتر بگوييم به زدن پايه های نظامشان ناگزير می شوند… چون در مورد پاسدار هزارتير که اصلاً نه بحث الينه شدن است نه استحاله شدن؛ بحث قانونمندی گريز ناپذير حذف و دفع عناصر ارتجاعی و ضدتکاملی است که گلويشان را می فشارد و آنها را از نفس می اندازد و اين طور است که شکنجه گر بيگانه با انسانيت مادر طاهره می شود مبلغ بهار و مهرباني… البته پاسخ او اين است که باش… «تاصبح مانده دو دانگی» …

افزايش تلاشی و تخاصم
اما اين افاضات البته از چشم عناصر ريز و درشت نظام دور نماند و همه بوی الرحمن را شنيدند و اجل ولايت بيش از پيش با انتخابات پيش رو گره خورد. احمدی نژاد در يک اقدام تحريک آميز ديگر، از طريق رحيم مشايی به باند خامنه ای در مورد تخلف انتخاباتی هشدار داد و اسفنديار رحيم مشايی در گفتگويی با خبرگزاری رسمی رژيم گفت: «دولت ذره يی در برابر هر تلاشی ولو مذبوحانه برای ايجاد خدشه به سلامت انتخابات کوتاه نخواهد آمد». مشايی افزود: «رئيس جمهوری تأکيد جدی بر اين امر دارد و حتی بيان کرده است که اگر احساس کنم به طور پنهان و آشکار شائبه ای به تأمين سلامت انتخابات وجود داشته باشد با جديت با آن برخورد خواهم کرد». (ايرنا 920104)

پاسدار سبزعلی رضايی دبير مصلحت نظام آخوندی اظهارات احمدی نژاد را در دو تهديد انتخاباتی خلاصه کرد و گفت: «احمدی نژاد سال جديد را با دو تهديد آغاز کرد، البته تهديدات انتخاباتی. رئيس جمهور مدتهاست که دو گونه تهديد انتخاباتی می کند: اول اين که حق انتخاب با ملت است نه با کس ديگری! و امام راحل و رهبر ا هم فقط يک رأی دارند.

دوم: او مرتب می گويد اجازه تخلف در انتخابات را نخواهد داد و شخصاً در اين باره حساسيت خواهد داشت» (تابناک 920101).

پاسدار صفار هرندی عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام آخوندی اما، نگرانيهای باند خامنه ای نسبت به اقدامات احمدی نژاد را واضحتر بيان کرد و گفت: يک سناريو اين است که احمدی نژاد روی فردی خاص هم چون مشايی اصرار می ورزد و هزينه تأييد صلاحيت نشدن او را به انتخابات می کشاند… اگر خدای ناکرده چنين اتفاقی رخ دهد، سرنوشت اين مسير مشابه تمام کسانی است که در اين مسير گام نهادند و عاقبت خوشی هم نداشتند» (عصر ايران 920102)
و رئيس قضاييه خامنه ای آخوند صادق لاريجانی، در واکنش به تهديدهای احمدی نژاد در مورد تخلف باند غالب در نمايش انتخاباتی رژيم، به تهديدات متقابل روی آورد و گفت: «استفاده از امکانات دستگاههای اجرايی و دولتی در تبليغات انتخاباتی جرم است» … رئيس قوه قضاييه رژيم در واکنش به حرفهای احمدی نژاد که انتخابات رژيم را زير نظر دارد و جلو تخلفات باند غالب را می گيرد هم گفت: «نظارت بر انتخابات جزء مسئوليتها و اختيارات شورای نگهبان است… . گاهی کسانی که سمتی ندارند مطالبی ابراز می کنند که گويی نقش نظارتی دارند « (خبرگزاری فارس 920107).
نايب رئيس کميسيون امنيت مجلس آخوندی نيز رودرروی احمدی نژاد گفت: «مجلس تحت ولايت رهبر، اجازه استفاده انتخاباتی از قانون هدفمندی را به دولت نمی دهد « (ايلنا 920106)
و آخوند احمد خاتمی عضو هيأت رئيسه خبرگان ارتجاع، در نمايش جمعه تهران با تکرار نگرانيهای خامنه ای در مورد نمايش انتخاباتی رژيم گفت: «تمام کانديداهايی که قصد به صحنه آمدن را دارند بايد تسليم قانون باشند»…. آخوند خاتمی دعاوی باند غالب نظام عليه احمدی نژاد را تکرار کرد و گفت: «هيچ يک از مسئولان نظام اسلامی در هر 3 قوه حق ندارند در قبال کانديدای خاص تشويق و تأييد و حمايت کنند. به کار بردن بيت المال به هر شکل آن غيرقانونی است (جهان نيوز920102).

وحشت دستگاه سرکوب ولايت از قيام
البته از آنجا که اين درجه از تخاصم و فروپاشی در درونی ترين باند رژيم؛ ولی فقيه را از نفس می اندازد و تبعاتش اساساً زمينه ساز قيام و در راستای سرنگونی است؛ سپاه پاسداران و نيروی انتظامی رژيم آخوندی هم تنگاتنک با اين تحولات نگرانيهای رهبر را از عواقب انتخابات پيش رو يدک می کشند:
پاسدار جوانی بر نقش سپاه پاسداران برای حفاظت از رژيم تأکيد کرد و در وحشت از تکرار قيام مردم در سال 88 گفت: «سال ۸۸ سپاه نقش مهمی داشت، اگر سپاه به موقع و به هنگام وارد صحنه نمی شد اين اغتشاشات و ناآراميها چه پيامدهايی را به دنبال می داشت» ؟ وی افزود: «وقتی که در انتخابات دشمنان به دنبال اين هستند که انتخابات ما را تحت تاثير بگذارند و وقتی در بحث امنيت انتخابات، دشمن به دنبال ايجاد چالش است سپاه وظيفه اش اين است که امنيت انتخابات کشور را تأمين کند» (ايلنا 920104).
همچنين رادان جانشين سرکرده نيروی انتظامی رژيم نيز پس از برگزاری رزمايش نيروی انتظامی در روز اول عيد در تهران؛ گفت: «به جز ايستگاههای ثابت، 250 واحد جديد نيز در پايتخت مستقر شدند و پليس در پايتخت به صورت آماده باش کامل است». رادان که مدعی بود اين رزمايش و اين بسيج نيرو برای آسوده خاطر بودن مردم در سفرهای نوروزی است، هدف واقعی از اين رزمايش را برملا کرد و گفت: «امسال انتخاباتی امن و توأم با آرامش را برگزار خواهيم کرد و پليس با استفاده از تمامی توان امنيت انتخابات را تأمين می کند» (تابناک 920101).
اين وحشت زدگی و ترس را حشمت الله قنبری که تلويزيون رژيم او را به عنوان پژوهشگر اسلامی و استاد دانشگاه معرفی می کرد، تکميل کرد و گفت: «حتی يک گرم اختلاف و تفرقه و بی مبالاتی برابر با يک خيانت بزرگ است کسی نبايد به خودش حق بده ولو اين که حق داره باعث ناآرامی بشه، چون امروز دشمن تو لب مرزهاست» (شبکه خبر 920103).

احتضار يا قدرت؟
در يک کلام پيامهای نوروزی ولی فقيه ارتجاع و پاسدار هزارتير برآيند بحرانهايی بودکه از همه سو رژيم ولايت را محاصره کرده و ورود به مرحله پايانی رژيم آخوندی بهتر از هر جا در اين پيامها خودش را نشان داد و اگر هيچ نمود ديگری هم نبود؛ سيگنالهای ناشی از اين دو منبع برای نشان دادن سطح تعادل و سمت تحولات در مرحله پايانی رژيم آخوندی کافی بود.
يک ماه مانده به پايان سال 91روز29بهمن خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از سوزان مالوني متخصص در امور ايران در بنياد بروکينز در واشينگتن؛ درباره موقعيت ولی فقيه ارتجاع گفت: ”ما در حال مشاهده ناپايداری و تزلزلهای جديدی در صحنه سياسی داخلی ايران هستيم.. در اين رابطه هيچ مدرکی واضح تر از خامنه ای وجود ندارد، فردی که هواداران تندروی وی فکر می کنند او تنها به خدا پاسخ می دهد. اما به نظر می رسد که او حتی هم نمی تواند توفانها و گردبادهای تند سياسی ايران را آرام کند. اين امر نشان دهنده سير نزولی جايگاه خامنه ای و آخوندهای حاکم در مشخص کردن آهنگ سياسی داخل ايران است» (خبرگزاری آسوشيتدپرس911129). اما آنچه از اظهارات خامنه ای به مناسبت سال نوبر می آمد حاکی از وضعيت وخيمتری از اين برداشت بود. موضع پايين و ضعيف خامنه ای در موضوع اتمی، به رغم هارت و پورت در برابر حمله نظامی؛ کاملاً به دليل بن بست و نداشتن راه برون رفت بود چرا که خيلی روشن است که برای ولی فقيه خوب اين بود که می توانست اين حرفها را نزند ولی چون ته خط نزديک نظام را می بيند که بايد با اين چالش اتمی مواجه شود؛ يعنی تخاصم ناگزير بين المللی و شق جنگ؛ و از آنجا که به دليل انتخابات توان زهر خوردن را هم ندارد؛ مجبور شده حرفهايی را بزند که تا به حال از گماشته اش شنيده می شد و اين اسمش برای ولی فقيه احتضار است نه قدرت. در مورد احمدی نژاد هم حرفش جنگيدن با او و برکناری اوست به معنی انقباض در انقباض و مچاله شدن. واقعيت اين است که مرحله سرنگونی و شمارش معکوس رژيم ولايت با تمام علائم تثبيت شده؛ خودش را به بيرون از خودش تحميل می کند و بی ترديد بهاری که با اين نيکويی آغاز می شود؛ عبور از فصل برداشت و درو نيکوتر را در آزادی و رهايی ايران زمين تجربه خواهد کرد.

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s